پروژه
ساختمان اداری و آموزشی بنی هاشم
تهران

 • يونيت خارجي IVRFB - 10THN
  8 دستگاه
 • يونيت خارجي IVRFB - 12THN
  3 دستگاه
 • يونيت خارجي IVRFB - 18THN
  1 دستگاه
 • یونیت داخلی VCC-10
  5 دستگاه
 • یونیت داخلی 12-VLC
  9 دستگاه
 • یونیت داخلی 16-VLC
  18 دستگاه
 • یونیت داخلی 18-VLC
  12 دستگاه
 • یونیت داخلی 24-VLC
  9 دستگاه
 • یونیت داخلی 34-VLC
  3 دستگاه
 • یونیت داخلی 38-VLC
  1 دستگاه
 • ظرفیت سرمایش کل
  ۱۹۰ تن تبريد