پروژه
بانک قوامین

 • یونیت خارجی RXYQ14
  2 دستگاه
 • یونیت خارجی RXYQ18
  2 دستگاه
 • یونیت داخلی دیواری
  6 دستگاه
 • یونیت داخلی کانالی
  30 دستگاه
 • ظرفیت سرمایش کل
  BTU 614000 (51 تن تبرید )