پروژه
جماران
تهران

 • یونیت خارجی RXYQ16
  7 دستگاه
 • یونیت داخلی کانالی
  38 دستگاه
 • سیستم هوای تازه
  4 دستگاه
 • ظرفیت سرمایش کل
  108000 BTU (90 تن تبرید)